بررسی نحوه اثر گذاری رونق صادرات بر بیکاری طی دوره 2017-1990 در کشورهای جهان
بررسی نحوه اثر گذاری رونق صادرات بر بیکاری طی دوره 2017-1990 در کشورهای جهان
دوره 1، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : فاطمه ابولیان * و مهدی اکابری تفتی و علی آزادی نژاد

چکیده :
تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزار‌های جهانی‌شدن، زمینه‌ساز رقابت بین‌المللی و مشارکت کشور‌ها در فعالیت‌های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت‌هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشد امکان بقا نداشته و صنایع با کاراریی بالاتر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بنابراین اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت‌های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می‌شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رونق صادرات بر بیکاری کشورهای جهان می‌باشد بدین منظور با استفاده از داده‌های اقتصادی بانک جهانی کل کشورهای جهان طی دوره زمانی 2017 -1990 و بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی ارتباط توسعه صادرات بر بیکاری کشورهای جهان مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق هر چند به صورت کلی صادرات متغیری اثرگذار بر بیکاری در کشورهای جهان نیست؛ ولی در مورد تمام کشورها این موضوع مصداق ندارد به نحوی که اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای جهان به صورت جداگانه بررسی گردد، در برخی کشورها اثر مثبت صادرات بر اشتغال قابل تأیید می‌باشد. همچنین صادرات متغیری اثرگذار بر بیکاری در ایران می‌باشد. بر اساس نتایج تحقیق می‌توان بیان نمود که با توجه به عدم واکنش یک سیاست‌ در کشورهای مختلف لزوم اجرای سیاست‌های مختلف در کشورهای جهان به منظور بهره‌گیری از یک نتیجه واحد توصیه می‌گردد. بر این اساس در اقتصاد ایران پیشنهاد می‌گردد به منظور بهره‌مندی از فواید صادرات زمینه افزایش صادرات غیر نفتی جهت افزایش اشتغال فراهم گردد.

واژگان کلیدی :
رونق صادرات، نرخ بیکاری، الگوی داده‌های تابلویی، اشتغال