دوره 2، شماره 19، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : فرشاد رحیمی و مهرداد همراهی * و شهرام حافظی

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، جامعه آماري تحقیق را کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به تعداد435شرکت تشکیل دادند. که از این تعداد 125 شركت در طی سال های 1391 تا 1396، با توجه به محدودیت های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. تحليل داده هاي آماري در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. پس از ارائه آماره هاي توصيفي در ارتباط با متغيرهاي تحقيق، آزمون ريشه واحد هادري بر روي تمام متغيرها صورت گرفت و مشخص گرديد كه تمام متغيرها در بازه زماني تحقيق مانا هستند. در بخش آمار استنباطي پيش فرض هاي مدل رگرسيون خطي مورد بررسي و آزمون قرار گرفتند و سپس مدلهاي تحقيق به منظور آزمون فرضيه ها به شيوه حداقل مربعات تعميم يافته مورد برآورد قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی :
حسابرسی داخلی، محافظه کاری مشروط، سلامت مالی، شرکتهای پذیرفته شده ،بورس اوراق بهادار تهران