ویژگی انسان در طراز جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند تحول بنیادین
ویژگی انسان در طراز جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند تحول بنیادین
دوره 3، شماره 32، دی 99، صفحه 99 - 83
نویسندگان : سجاد گلی * و محمد دوستی و زهرا دوستی و مهران گلی و سید عباس حسینی

چکیده :
انسان در نگاه سند تحول بنیادین از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد؛ چرا که از انسان به عنوان یک تربیت پذیر فعال یاد می شود و در تمام سند به جای واژه تربیت کردن از واژه تربیت شدن استفاده شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است و با گردآوری داده ها از متون مرتبط با موضوع، ویژگی انسان در طراز جمهوری اسلامی ایران را از نگاه سند تحول بنیادین مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله ابتدا به مفهوم شناسی تعلیم و تربیت و نسبت سنجی آن پرداخته شده و در ادامه با بررسی ویژگی های تربیت و تعلیم از منظر سند بنیادین تحول اشاره نموده سپس اهداف کلان را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش های صورت گرفته شده، بر این مطلب تاکید دارد که سند تحول بنیادین در پی تربیت انسان برتر در ابعاد مختلف از جمله انسان خلاق، متخلق به اخلاق الهی، مثبت‌گرا، امیدوار به آینده، ظلم ستیز و عدالت‌گسترمی باشد و نظام تعلیم و تربیت و مدارس موظف به فراهم نمودن شرایط لازم برای رسیدن به اهداف می باشند. مي¬باشد.

واژگان کلیدی :
سند تحول بنیادین، تعلیم و تربیت، انسان در طراز