روابط اقتصادی چین و خلیج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده
روابط اقتصادی چین و خلیج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده
دوره 3، شماره 34، اسفند 99، صفحه 105 - 85
نویسندگان : لادن رنجبر حقیقی *

چکیده :
در سال‌های اخیر، حجم تجارت بین چین و شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته ‌است و با این روابط تجاری، چین به یک شریک اقتصادی عمده برای شورای همکاری خلیج‌فارس تبدیل شده ‌است و با توجه به گسترش روابط چین و شوراي همکاري خلیج فارس در سال‌هاي اخیر، این پرسش مطرح می‌شود که روابط اقتصادی چین و خلیج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده چگونه است و هدف از این پژوهش نیز بررسی روابط اقتصادی چین و شوراي همکاري خلیج است. این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی در سال 1399 انجام شده است. بنابراین این مقاله به تجزیه و تحلیل وابستگی اقتصادی چین و شورای همکاری خلیج‌فارس می‌پردازد. این کار بعد از بررسی مبانی نظری پژوهش(اهمیت ژئوپلیتیک انرژي، شورای همکاری خلیج فارس، همکاری و همگرایی - اقتصادی در زیست بوم منطقه‌ای و امنیت انرژی) با تجزیه و تحلیل رشد ‌اقتصادی ‌و‌ صنعتی ‌چین ‌و ‌نیاز ‌روزافزون ‌آن‌ به ‌منابع‌ نفتی، وابستگی چین به خلیج فارس، روابط اقتصادی، سیاسی، با تمرکز بر انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیربنایی و ساختمانی چین و شورای همکاری خلیج‌فارس آغاز می‌شود، سپس در مورد پروژه «کمربند و جاده» بحث می‌شود و در انتها به موانع تحقق این پروژه از چشم‏انداز نظریه همگرایی پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد روابط اقتصادی بین چین و شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌های آتی، می‌تواند تشدید شود. ایده چین تحت پروژه «کمربند و جاده» نقش مهمی در گسترش حضور منطقه‌ای آن در خلیج فارس دارد و فرصت‌های همکاری برای چین و شورای همکاری خلیج‌فارس را افزایش می‌دهد. اما این پروژه با موانع متعددي روبه‌رو مي‌باشد كه تا زماني كه اين موانع در ميان كشورهاي عضو اين پروژه مرتفع نگردد امكان تحقق بهينه اين طرح مشکل مي‌باشد.

واژگان کلیدی :
روابط اقتصادی، کمربند و جاده، چین، خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس