بررسی عوامل تاثيرگذار بر ترجيح دادن برند سبز از نظر مصرف كننده
بررسی عوامل تاثيرگذار بر ترجيح دادن برند سبز از نظر مصرف كننده
دوره 2، شماره 20، دی 98، صفحه 88-76
نویسندگان : علی نام آور * و زهرا علی پور درویشی و حمید رضا سعید نیا

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر ترجیح برند سبز از نظر مصرف کننده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری شامل خریداران ظروف یکبار مصرف سبز آملون در فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر تهران (لویزان(در ماه های آذر و دی ماه سال 96 می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 384 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری¬ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ تأییدی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش، از روش های تفاوتی میانگین ها )آزمون تی، آنوا و مانوا(، همبستگی بین متغیرها )پیرسون) و نرم‌افزار Lisrel و همچنین به‌منظور ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و آمار توصیفی، از نرم‌افزار spss به¬کار گرفته شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ از نظر مصرف کنندگان، رابطه مثبت و معناداری بین تصویر برند سبز، رضایتمندی از برند سبز، اعتماد و آگاهی از برند سبز با ترجیح دادن برند سبز وجود دارد.

واژگان کلیدی :
آگاهی از برند سبز، اعتماد از برند سبز، ترجیح دادن برند سبز، تصویر برند سبز، رضایت مندی از برند سبز.