تحقیقی بر شناسایی حاکمیتهای شرع در قهستان (خراسان جنوبی فعلی) از سال 1284 قمری تا 1366 قمری
تحقیقی بر شناسایی حاکمیتهای شرع در قهستان (خراسان جنوبی فعلی) از سال 1284 قمری تا 1366 قمری
دوره 3، شماره 26، تیر 99، صفحه 16 - 50
نویسندگان : حمیده جلیلی و کمال غوث *

چکیده :
یکی از دغدغه های مورخان جستجوی داده‌های مفید برای نگارش تاریخ اجتماعی است. در میان منابع غیر تحقیقی و غیر تاریخ نگارانه یکی از منابعی که از قابلیت و ظرفیت بالایی برای نگارش تاریخ اجتماعی برخوردار است نگاه به آثار علماء محلی است. مقاله حاضر به معرفی جایگاه علمای قاینات چون سید ابوطالب قاینی، محمد حسن هردنگی، محمد باقر آیتی، سید ابوتراب انوار و محمد هادی هادوی پرداخته و ضمن معرفی آنها به گونه اسنادی و تحقیقی و دور از هرگونه تعصب گیری به شناسایی واقعی جایگاه هر یک از آنها می پردازد. هدف اصلی این مقاله شناسایی حاکمان شرعی از قاینات است که بدلیل سیطره‌ سیاسی، نخبه گرایی محلی، زندگی دور از بیرجند و فاصله گیری از امرای قاینات، نقش آنهادر تاریخ محلی قاینات کمرنگ و گاها مفقود شده است.

واژگان کلیدی :
محمد باقر آیتی، محمد حسن هردنگی، محمد هادی هادوی، سید ابوتراب انوار، سید ابوطالب قاینی، حاکمیت شرع، قاینات