چالش ها، الگوها و راهکارهای توسعه آموزش ترکیبی
چالش ها، الگوها و راهکارهای توسعه آموزش ترکیبی
دوره 5، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 27 - 14
نویسندگان : امیرحسین مهدی مقدم * و سحر نورآبادی و حانیه گرمابی و فاطمه جعفری کلیبر و حدیث مهدی مقدم

چکیده :
هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، بررسی جوانب مهم یادگیری ترکیبی چون عوامل مؤثر بر کاربرد، چالش‌ها و چشم‌اندازها از منظر آموزش دهنده، به عنوان یکی از مهم‌ترین کنشگران فرایند یاددهی و یادگیری است. یادگیری ترکیبی، به عنوان یک سازوکار جدی در استفاده متنوع و گسترده از روش های یادگیری تاکید دارد. یادگیری ترکیبی با بکارگیری ابزارهای متنوع و فناوری‌های پیشرفته، سعی در بهبود کیفیت و توسعه کمی فعالیت‌های آموزشی دارد. آموزش روش ترکیبی با توجه به تلفیق آموزش سنتی و الكترونیكی با همدیگر در آینده شیؤه غالب بر تمام آموزش‌ها خواهد بود. یادگیری ترکیبی باداشتن مزیت‌های هر دو رویکرد آموزش(سنتی و الکترونیکی) یک رویکرد موثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثربخشی هزینه ها می باشد. پژوهش حاضر از نوع مروری است. برای گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجو و پایگاه داده های ،پروتال جامع علوم انسانی و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در کتاب ها و مقاله ها استفاده شده است. یافته های پژوهش، نشان دهنده آن است که عوامل مختلف درونی و بیرونی بر کاربرد یادگیری ترکیبی از منظر آموزش دهنده مؤثر است و در این خصوص موضوعات متعددی چون ترکیب مناسب عناصر یادگیری سنتی و چهره به چهره، تغییر نقش آموزش دهنده، و مدیریت عوامل روانی چون اطمینان و اضطراب از فناوری و کنترل بر فرایند یاددهی از مهم ترین چالش های کاربرد آن هستند.

واژگان کلیدی :
یادگیری ترکیبی، اهمیت و اهداف یادگیری ترکیبی، مزایای یادگیری ترکیبی، فاکتورهای یادگیری ترکیبی ، چالش ها و راهکارها، عوامل یادگیری ترکیبی