دوره 5، شماره 54، آبان 1401، صفحات 37 - 47
نویسندگان : محمد بامری * و سیف اله فضل الهی قمشی

چکیده :
مطالعات مورد پژوهی یک بررسی عمیق و مفصل از یک مورد خاص (یا موارد) در یک زمینه دنیای واقعی است. به‌عنوان‌مثال، مطالعات موردی در پزشکی ممکن است بر روی یک بیمار یا بیماری متمرکز شود. مطالعات موردی در تجارت ممکن است استراتژی یک شرکت خاص یا بازار گسترده‌تری را پوشش دهد. به‌طور مشابه، مطالعات موردی در سیاست می‌تواند از یک اتفاق محدود در طول زمان (به‌عنوان‌مثال، یک کمپین سیاسی خاص) تا یک تعهد عظیم (مثلاً یک جنگ جهانی) متغیر باشد. علیرغم بحث‌های جاری در مورد اعتبار، و محدودیت‌های گزارش شده در مقایسه با سایر رویکردها، مطالعات مورد پژوهی رویکردی رو به افزایش در میان محققان کیفی داشته‌اند. ما توصیفات روش‌شناختی مطالعات مورد پژوهی منتشرشده را تجزیه‌وتحلیل کرده‌ایم. یافته‌ها در پنج مضمون که موضوعات کلیدی روش‌شناختی را مشخص می‌کنند، گروه‌بندی شدند: روش مطالعات مورد پژوهی، مطالعات مورد پژوهی خاص و انتخاب موردی، مطالعه موردی مرتبط با زمینه، تعاملات محقق و موردی و مثلث‌سازی و طراحی مطالعه ناسازگار با روش‌شناسی گزارش‌شده. گزارش دهی بهتر مطالعات مورد پژوهی توسط محققان کیفی، روش‌شناسی را به نفع محققان و متخصصان پیش خواهد برد. گرچه طرح‌های مختلف برخی از ویژگی‌های اساسی مشترک را نشان می‌دهند، مقایسه چنین طرح‌های تحقیق مورد پژوهی نشان می‌دهد که پژوهش موردی شامل اهداف علمی متفاوت و جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها است.

کلمات کلیدی :
مورد پژوهی، طرح تحقیق، تئوری


مشاهده مقاله
57
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱