دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 15 - 22
نویسندگان : راجیه دوزنده *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی بر رشد مهارت اجتماعی و رفتارهای ناسازگارانه دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلالات یادگیری بود. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلالات یادگیری شهرستان آمل در سال 1399 بودند. و از میان آنان 30 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی یک گروه به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری دادها، پرسشنامه مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر و پرسشنامه رفتارهای ناسازگارانه بل بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از تجزیه و تحليل کوواريانس (ANCOVA)، استفاده شد. نتايج به دست آمده از پژوهش بيانگر آن بود که بازی درمانی بر رشد مهارت اجتماعی و رفتار های ناسازگارانه دانش آموزان تأثير مثبت دارد.

کلمات کلیدی :
بازی درمانی، رشد مهارت اجتماعی، رفتار های ناسازگارانه، دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری


مشاهده مقاله
39
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۶ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱