دوره 5، شماره 55، آذر 1401، صفحات 130 - 145
نویسندگان : رضا نجاری و معصومه افشاری نژاد *

چکیده :
مساله اصلی که تحقیق حاضر در پی آن است بررسی وضعیت موجود و شناسایی آثار و پیامدهای انقلاب اداری در نظام حکمرانی اسلامی ایرانی است. نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانال ها و بخش های مختلف دولتی بدست شهروندان می رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می گردد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و مطالعات کتابخانه ای، به دنبال استخراج و طبقه بندی آثار و پیامدهای انقلاب اداری در کشور است. در این راستا، آثار و پیامدهای انقلاب اداری از ابعاد مختلف اجرایی، قانونی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوق شهروندی و همچنین دولت الکترونیک بررسی می گردد.

کلمات کلیدی :
نظام اداری، حکمرانی اسلامی، انقلاب اداری، پیامدها


مشاهده مقاله
54
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۲ آذر ۱۴۰۱