بررسی پی‌بست در کردی کلهری
بررسی پی‌بست در کردی کلهری
دوره 2، شماره 21، بهمن 98، صفحه 80-59
نویسندگان : سمیرا احمدی ورمزانی * و خسرو غلامعلی زاده

چکیده :
پژوهش پیش‌رو با هدف توصیف و بررسی یک نوع از تکواژ‌های وابسته دستوری بنام واژه‌بست در گویش کردی کلهری صورت گرفته‌است. با بررسی‌های ترتیب واژه‌بست‌های گویش مذکور، مشخص گردید که تمامی ‌واژه‌بست‌های این گویش از نوع پی‌بست می‌باشند؛ لذا، در این پژوهش به جای اصطلاح کلی واژه‌بست از پی‌بست استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر، در این گویش پیش‌بست وجود ندارد. در این پژوهش سعی شده است تمامی ‌پی‌بست‌های گویش کلهری استخراج شود، انواع پی‌بست‌ها معرفی شود، میزبان پی‌بست‌ها بیان گردد و اینکه به چه مقولۀ دستوری تعلق دارند. نقش‌های دستوری‌ای مشخص شوند که پی‌بست‌ها در جمله ایفا می‌کنند، و نهایتاً با مقایسۀ ویژگی‌های وند‌ها، به خصوص وند‌های تصریفی، و پی‌بست‌ها تفاوت‌های مکانی و رفتاری این تکواژها معرفی گردد. ویژگی‌های آوایی، صرفی و نحوی و معنایی پی‌بست‌ها نیز بیان شده‌است. جایگاه پی‌بست در نمودار درختی و همچنین چگونگی فرافکنی پی‌بست در ساخت سلسله مراتب جمله هم مد نظر قرار گرفته‌است. پدیدۀ خوشۀ پی‌بستی به عنوان پدیده‌ای که در این گویش استفاده می‌شود، بیان شده‌است. در خوشۀ پی‌بستی یک پی‌بست فاعلی و یک پی‌بست غیر‌فاعلی، مانند پی‌بست مفعولی، مفعولی غیر‌صریح، متممی‌و اضافی مورد مطالعه قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :
پی‌بست، پی‌بست ضمیری، کردی کلهری، خوشۀ پی‌بستی، فعل پی‌بستی