دوره 2، شماره 17، مهر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : حمیده شجاعی * و محمدرضا اسماعیل زاده و حسین پیمانی زاد و حسن فهیم دوین

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر پیش بینی غیبت از کار بر اساس صفات شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي و از حيث روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماري عبارت است از کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، که تعداد کل آنها 139 نفر مي باشد. نمونه با استفاده از فرمول جدول مورگان و به صورت تصادفی تعداد 105 نفر انتخاب شد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استاندارد 60 سوالی ویژگی های شخصیتی نئو و پرسشنامه استاندارد 5 سوالی غیبت از کار ویسمن در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی ابزار به تایید اساتید متخصص رسید و در اين پژوهش از روش آلفاي کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار استفاده شد که اين ضريب بزرگتر از 7/0 بود و ابزار از پايايي قابل قبولي برخوردار می باشد. روش تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي به کمک نرم افزار Spss20 پردازش شده است. یافته ها نشان داد که صفات شخصیتی قدرت پیش بینی غیبت از کار کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را دارد.

کلمات کلیدی :
صفات شخصیت، غیبت از کار، کارکنان، اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی.