دوره 2، شماره 17، مهر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : پژمان الهامی طالشمیکائیل *

چکیده :
در حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از مقام معظم رهبری قوای سه گانه ای وجود دارد که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه و اجرای قانون اساسی و با رای مردم انتخاب می شود و قوای دوم قوه مقننه است که با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان منتخب به عنوان رئیس مجلس و رئیس قوه مقننه می باشد و قوه سوم قوه قضائیه است که مستقیما از طرف رهبری برای مدت پنج سال انتصاب می شود و به عنوان رئیس قوه قضائیه می باشد، آنچه که ما به آن می پردازیم صفات عالیه قضات می باشد. در قانون اساسی قضات بصورت مستقل در قضاوت تفسیر شده است و نظر قاضی کاملا در صدور رای و قضاوت لازم الاجراست، گرچه مراحل دادرسی بصورت پله ای یعنی احکام بدوی و مرحله بعدی احکام تجدیدنظر و مرحله بعدی عندالزوم جهت تصمیم نهایی و قطعی در صورت ارجاء پرونده به دیوان عالی کشور می باشد. در صورتی که احکام و یا پرونده های حساس عفو و تخفیف مجازات اسلامی انتخاب معاونین رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور با شخص رئیس قوه قضائیه می باشد که اصطلاحا به آن قاضی القضات نیز می گویند به مفهوم رئیس دستگاه قضایی قوه قضائیه می باشد.

کلمات کلیدی :
شرایط قاضی، آیات و روایات در مورد قاضی، عظمت و منزلت قاضی، قضاوت