برساخت مسأله اجتماعی کرونا و مواجهه با ابعاد مختلف آن
برساخت مسأله اجتماعی کرونا و مواجهه با ابعاد مختلف آن
دوره 4، شماره 39، مرداد 1400، صفحه 50 - 20
نویسندگان : ربابه دریس حمادی * و مریم ایرجی

چکیده :
پژوهش حاضر، با هدف بررسی چگونگی شکل گیری یک مسأله اجتماعی به صورت اعم، و برساخت مسأله اجتماعی کرونا به طور اخص در جامعه ایران و جامعه جهانی و ابعاد مختلف اثرات همه گیری کرونا در جامعه و شیوه های مقابله با آنها انجام شد. روش تحقیق بر حسب هدف از نوع بنیادین و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-تحلیلی بود، که در آن از روش تحلیل مبانی برای بررسی مسأله برساخت اجتماعی کرونا بهره گیری گردید. در تبیین ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و به منظور گردآوری اطلاعات با در نظر گرفتن ماهیت پژوهش از روش های اسنادی بهره گیری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس آخرین نظرسنجی جهانی 63 درصد از پاسخ دهندگان در سراسر جهان عنوان کردند که قیمت مواد غذایی و لوازم خانگی در کشور آن ها از زمان شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. تولید ناخالص جهانی نیز درسال2020 حدود ۱.۵ واحد درصد کاهش یافت. در مجموع به نظر می‌رسد که بنگاه‌ها در شرایط پساکرونا به صورت جدی نیازمند کمک‌های دولت هستند. استفاده از روش‌هایی نظیر فروش اینترنتی می‌تواند از راهکارهای بهبود عملکرد کسب‌وکارها باشد.تعامل بیشتر دولتمردان و نخبگان با آحاد مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر، برنامه ریزی مدون برای بیان واقعیت های موجود و هشدارهای لازم بهداشتی در مورد کرونا، گسترش و تقویت چتر حمایتی دولت برای اقشار آسیب دیده، و تقویت زیرساحت های ارتباط اینترنتی به ویژه در نقاط دور افتاده به همراه آموزش استفاده از شبکه های مجازی و اینترنت و گوشی های هوشمند موبایل برای استفاده از امکانات آموزش مجازی و بانکداری الکترونیکی از جمله استراتژی های مؤثر برای مقابله با ابعاد اجتماعی بحران همه گیری کرونا محسوب می شوند.

واژگان کلیدی :
برساخت گرایی، مسأله اجتماعی کرونا، تجربه زیست جهانی، جمع گرایی، فاصله گذاری اجتماعی