دوره 5، شماره 52، شهریور 1401، صفحات 57 - 82
نویسندگان : سیده فاطمه قرشی * و صاحب بدری پشته و محمد طالقانی

چکیده :
هدف اصلی پژوهش تبیین و طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش شرکت های تولیدی استان گیلان است. در اجرای این پژوهش از دو رویکرد کیفی و کمی به صورت تلفیقی استفاده شده است. در فاز کیفی ابتدا، با مراجعه به ادبیات و استفاده از یافته های پژوهش های پیشین، عوامل و شاخص های موثر، بستر سازها، مداخله گرها، راهبردهای و پیامدهای پیاده سازی مدیریت دانش، استخراج شد. اطلاعات حاصل از پیشینه در پانل های مختلف گروه دلفی از طریق هم اندیشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل مفهومی اولیه پژوهش ارایه شد. این مدل از دیدگاه خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته و تعدیل شد. از 6 عامل شناسایی شده مدل پیاده سازی مدیریت دانش، عوامل علی با ضریب 259/0-، عوامل زمینه ای با ضریب143/0-، عوامل مداخله گر با ضریب 124/0- و عوامل راهبردی با ضریب 729/0 بر پیامدهای مدل پیاده سازی مدیریت دانش تاثیر دارند. معیار GOF برابر با 39/0 شده است که بیشتر از معیار36/0 شده است و نشان می دهد مدل پیشنهادی پیاده سازی مدیریت دانش شرکت های تولیدی استان گیلان با تناسب بالا و برازش قوی تائید شده است.

کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، الگو، پیاده سازی مدیریت دانش، صنایع گیلان، طراحی


مشاهده مقاله
14
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ شهریور ۱۴۰۱