بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران مدارس منطقه گله دار)
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران مدارس منطقه گله دار)
دوره 5، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 102 - 94
نویسندگان : طاهره فدایی دولت *

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران مدارس منطقه گله دار) انجام گرفت. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران مدارس منطقه گله دار بود. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 65 نفر انتخاب و پرسشنامه رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی را پاسخ دادند. اعتبار محتوایی پرسشنامه‌ها با استناد به نظر متخصصان و اعتبار عاملی آن‌ها با نظر اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد بین رهبری تحول آفرین با چابکی سازمانی مدیران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
رهبری تحول آفرین، چابکی سازمانی، مدیران مدارس، منطقه گله دار