بررسی و نقد دیدگاه برتری مردان بر زنان با تکیه بر آیه ی«الرِّجالُ قَوّامُون علی النِّساء»
بررسی و نقد دیدگاه برتری مردان بر زنان با تکیه بر آیه ی«الرِّجالُ قَوّامُون علی النِّساء»
دوره 3، شماره 30، آبان 99، صفحه 23 - 15
نویسندگان : ابراهیم رستمی *

چکیده :
یکی از بحث برانگیزترین آیات قرآن مجید آيه ی «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء» است که در نظام حقوقی اسلام به عنوان یکی از ادلّه مهم در بیان احکام حقوقی، مورد استناد واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی و نقد دیدگاه برتری مردان بر زنان با تکیه بر محتوای این آیه شریفه است. نگارنده پس از بررسی به این نتایج دست یافته است که: قوّامیّت به معنای حق مدیریت داشتن، محافظت کردن و سرپرست خانواده بودن است و در بردارنده ی معنای ولایت و صاحب اختیار بودن نمی باشد. وعلاوه بر آن مسئله قوّامیّت، فقط در رابطه با زوجیّت مطرح بوده و جنس مرد بر جنس زن قوّامیّتی نداشته و قلمروی آن شامل جامعه نبوده بلکه محدود به امور خانوادگی است. مراد از «بما فَضّلَ الله» همان ویژگیهای طبیعی و فطری مانند توانایی بدنی و انجام کارهای سخت و طاقت فرسا است که خداوند بر اساس نقش های متفاوت زن و مرد در نظام خلقت ،برای مرد قرار داده است.

واژگان کلیدی :
قوّامیّت، خانواده ،مردان، زنان، فَضَّلَ الله