ارزیابی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
ارزیابی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
دوره 3، شماره 30، آبان 99، صفحه 66 - 50
نویسندگان : حسن عباسی *

چکیده :
هر هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی می‌باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از 2 پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (2008) و رفتارهای ضد تولید سازمانی فاکس و اسپکتور (2002)، استفاده شده است. روائی پرسش‌نامه‌ها توسط3 نفر از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر اعتماد سازمانی78/0 و برای متغیر رفتار ضد تولید سازمانی 89/0 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از (آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی تاثیر گذار است.

واژگان کلیدی :
اعتماد سازمانی، رفتارهای ضد تولید سازمانی، کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی