دوره 3، شماره 26، تیر 99، صفحات 106 - 127
نویسندگان : محسن شاهین فر و علیرضا حبیبی *

چکیده :
هدف از انجام این مقاله بررسی تاثیر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان با نقش واسطه‌ای ارتباطات داخلی رسمی و غیررسمی می باشد. پژوهش حاضر از نظر نتیجه یک پژوهش کاربردی است و به روش توصیفی – همبستگی پیمایشی اجرا شده است جامعه آماری این تحقیق کارکنان ستاد بانک صنعت و معدن در شهر تهران می‌باشند که تعداد آنها حدود 600 نفر است. روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این تحقیق برای توزیع پرسشنامه‌ها روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده است. و نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی- مورگان محاسبه شده است که برای جوامع 600 نفری، 234 نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر را مي توان به دو قسمت اصلي سوالات عمومي و سوالات تخصصي تقسيم‌بندی نمود. سوالات تخصصي که در ارتباط با آزمون فرضيه ها مطرح می‌گردد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق استاندارد بوده و مورد تایید خبرگان این امر از جمله استاد راهنما قرار گرفته است، لذا از روایی و اعتبار لازم برخوردار است. و چون مقدار آلفای کرونباخ از 7/0 بیشتر می باشد دارای پایایی لازم می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار اس پی اس و نرم افزار لیزرل و به وسیله معادلات ساختاری به رد یا تایید فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار می گیرد و نقش میانجی تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات غیر رسمی به وسیله آزمون سوبل مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاکی از این مسئله می باشد که تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان با نقش واسطه‌ای ارتباطات داخلی رسمی و غیررسمی موثر می باشد و این مسئله می تواند باعث برنامه ریزی موثر مدیریت در این مورد باشد.

کلمات کلیدی :
تعهد سازمانی، مدیریت، بازاریابی داخلی، ارتباطات غیر رسمی و نگرش کارکنان