واکاوی مبانی حقوقی نظریه تغییر جنسیّت از منظر امام خمینی رحمۀ الله علیه
واکاوی مبانی حقوقی نظریه تغییر جنسیّت از منظر امام خمینی رحمۀ الله علیه
دوره 4، شماره 38، تیر 1400، صفحه 162 - 144
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
یکی از مسائل نوپیدای فقه، مسئلۀ «تغییر جنسیت» است. این امر علاوه بر تبدیل جنس فرد، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه بوضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن توضیح داده شده است که شامل: جواز یا عدم جوازتغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. روش پژوهش، مراجعه به فتاوی امام خمینی در تحریر الوسیله است. به عنوان یافته پژوهش باید گفت: از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهم الارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است. روش تحقیق، میدانی، توصیفی و تحلیلی است. برای شناخت موضوع تغییر جنسیت، ماهیت ترانس و دوجنسی ها نیار به کار میدانی بود و برای شناخت دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.

واژگان کلیدی :
تغییر جنسیت، تبدیل جنسیت، خنثی، دوجنسی، ترانس سکشوال، اختلال هویت جنسی، مسائل مستحدثه