دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 131 - 143
نویسندگان : محمد قلی زادگان و نسرین حسینی * و شبنم رضوی و وحید راشدی و سارا میناییان و صدیقه خنجری و پروانه رحیمی مقدم

چکیده :
ترجمان دانش در حوزه سلامت به مفهوم کاربردی کردن دانش حاصل از پژوهش در نظام سلامت بوده و استقرار آن یکی از اصول بنیادین در اجرای بهینه آن در دانشگاه ها می باشد. اين پژوهش با هدف بررسی استقرار نظام ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان الگویی برای سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام پذیرفته است. در سال 1393، کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شد. ماموریت این گروه فرهنگ سازی جهت هدایت پروژه ها به سمت کاربرد در خدمات بهداشتی درمانی تعیین گردید تا سیاست گذاران با استفاده از شواهدی که از طریق پژوهش به دست آمده، تصمیم های آگاهانه ای اتخاذ نمایند. بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیاز کاربردی کردن نتایج تحقیقات را بخوبی درک کرده اند، از اینرو نتايج حاصل از اين مطالعه مي تواند مورد توجه سياستگذاران عرصه پژوهش در دانشگاه هاي مختلف جهت استقرار ترجمان دانش و کاربردی کردن نتایج پژوهش ها قرار گیرد.

کلمات کلیدی :
ترجمان دانش، تبادل دانش، مطالعه موردی، تجاری سازی دانش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، استقرار


مشاهده مقاله
29
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱