تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهزیستی هیجانی دانش آموزان دوره متوسطه
تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهزیستی هیجانی دانش آموزان دوره متوسطه
دوره 2، شماره 21، بهمن 98، صفحه 26-15
نویسندگان : وحید خوش روش * و آرزو عاشقی

چکیده :
چکیده این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهزیستی هیجانی دانش آموزان انجام پذیرفت. مطالعه حاضر از نوع پژوهش های آزمایشی می باشد است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه می باشند که در سال تحصیلی 97-1396 در مدارس شهر رشت به تحصیل مشغول بودند. این پژوهش یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود.به روش نمونه گیری دردسترس 30 آزمودنی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . گروه آزمایشی هشت جلسه 90 دقیقه ای آموزش مهارت های ارتباطی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند . برای گرد آوری داده ها از( پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف1980) استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل کواریانس استفاده شد. در ضمن كليه عمليات آماري با استفاده نرم افزار22spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت های ارتباطی بر بهزیستی هیجانی با 89/10 = (24، 1) F اثر معني داري داشته است(01/0>P ). بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های ارتباطی از جمله عواملی است که بر بهزیستی هیجانی موثر باشد.

واژگان کلیدی :
مهارت های ارتباطی ، بهزیستی هیجانی ، دانش آموزان مقطع متوسطه