دوره 2، شماره 18، آبان 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : فاطمه گل زاده *

چکیده :
تکنولوژی همواره با پیشرفت جامعه مرتبط بوده است. و هیچ گاه تا این حد، بهبود و ارتقای استانداردهای زندگی را به تکنولوژی وابسته ندانسته اند. رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت¬ها به مناسبت موثر تکنولوژی وابسته است. تکنولوژی ثروت خلق می¬کند. عواملی که موجب بهبود قدرت رقابتی تکنولوژیک می¬شوند عبارت اند از افق¬های برنامه ریزی بلند مدت، تحقیقات، خلاقیت و نوآوری می¬باشد. رهبران شرکتهای بیمه باید هدف یا آرمان خاصی را به طور روشن و دقیق برای پیروان طراحی کنند تا آنان قادر به شناخت وضعیت موجود، تحلیل آن و حتی قادر به ایجاد انگیزه و تمایل به منظور تغییر آن و حرکت به سوی جایگاه مطلوب باشند. نوآوری تکنولوژیک؛ رقابت خارجی، شرکت ها را تحت فشار قرار داده است تا فعالیت-های آنها در کوتاه مدت نیز اقتصادی باشند و در صدد کاهش زمان چرخه توسعه محصول و به بازار آوردن سریع تر محصولات جدیدی می شوند.هدف اين نوشتار، مروري جامع بر مستندات و پژوهش¬هاي معتبر در حوزه نوآوری تکنولوژیک به منظور شناسايي عوامل كليدي تاثيرگذار بر آنها و پي بردن به اینکه، چگونه استفاده از نوآوری¬های تکنولوژیک برای بازار بیمه صرفه جویی و کارآمدی دارد.

کلمات کلیدی :
نوآوری، تکنولوژیک، صرفه جویی، بازار بیمه