دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 82 - 94
نویسندگان : مرضیه برهانی * و محمد صاحب الزمانی و طهامه هموطن

چکیده :
اهمال کاری تحصیلی و انعطاف ناپذیری شناختی دانش آموزان باعث افت تحصیلی و کاهش عزت نفس دانش آموزان می شود بنابراین یافتن راهی برای کاهش اهمال کاری و انعطاف ناپذیری شناختی حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش آنلاین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختردوره اول متوسطه منطقه شهرری انجام شد: از نوع طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری تمامی دانش اموزان دختر متوسطه اول منطقه شهر ری است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 70 نفر انتخاب و با استفاده از روش جایگزینی تصادفی، به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. . پس از ثبت اطلاعات پیش آزمون در هر دو گروه، مداخله ی روانشناسی مثبت نگر در 9 جلسه در گروه آزمایش انجام شد پس از اتمام دوره مداخله از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس ونرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در مطالعه حاضر میزان p-value در متغیر های اهمال کاری و انعطاف پذیری شناختی در گروه آزمایش کمتر از 05/0 بود اما میزان p-value در متغیرهای اهمال کاری و انعطاف پذیری شناختی در گروه گواه بزرگتر از 05/0 بوده است نتایج نشان داد آموزش روانشناسی مثبت براهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر منطقه شهرری تاثیر معنی دار دارد.

کلمات کلیدی :
روانشناسی مثبت نگر، انعطاف پذیری شناختی، اهمال کاری تحصیلی.


مشاهده مقاله
32
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ تیر ۱۴۰۱