تاثیر مهارت های مثبت اندیشی بر خودکارآمدری دانش آموزان
تاثیر مهارت های مثبت اندیشی بر خودکارآمدری دانش آموزان
دوره 3، شماره 32، دی 99، صفحه 119 - 108
نویسندگان : صابر شفیعی * و شیما جعفرزاده و منا نصراللهی و نسیم محمدی و سارا اکبرنژاد

چکیده :
هر مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این عرصه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر مهارت های مثبت اندیشی بر خودکارآمدری دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که وقتی فرد نسبت به استعدادها و موفقیت های خودش آگاه می شود؛ این امر باعث می شود که به راحتی تسلیم دیگران نشود، به داشته های خودش تکیه کند، ابتکار عمل به خرج دهد، لیاقت و قدرت به دست آورد، حس خودکم بینی فرد نسبت به خودش کم می شود، اشتغال های ذهنی منفی کم و نسبت به خود حس خوبی پیدا می کند. ممکن است در فعالیت های بیشتری شرکت کند. پس نگرش دیگران نسبت به او تغییر می کند و با او بهتر رفتار می کنند، درنتیجه احساس ارزشمندی می کند و این همان چیزی است که باعث افزایش خودکارآمدی در فرد می شود.

واژگان کلیدی :
مثبت اندیشی، خودکارآمدی، دانش آموزان