بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملكرد نوآوری از طريق سازه تعهد به نوآوری -مطالعه موردی: كاركنان نخبه در استان تهران
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملكرد نوآوری از طريق سازه تعهد به نوآوری -مطالعه موردی: كاركنان نخبه در استان تهران
دوره 4، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 57 - 39
نویسندگان : امیر یوسفی *

چکیده :
امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی، یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آید. هدف اصلی این مطالعه تعیین سرمايه اجتماعي بر عملکرد نوآوری از طريق سازه تعهد به نوآوری بود. جامعه آماری این مطالعه کارکنان نخبه در استان تهران بودند. داده های این مطالعه توسط پرسش نامه و به روش آسان و در دسترس جمع آوری گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج حاصله نشان داد که پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق درحد تعیین شده بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که تعامل اجتماعی، هنجارهای مشترک ، اعتماد بر تعهد به نوآوری تأثیر مثبت و معني دار دارد . بعلاوه ، تعهد به نوآوری بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معني دار دارد. این مطالعه با بررسی تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد نوآوری از طريق سازه تعهد به نوآوری توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و درست اندرکاران برای بهبود عملكرد نواوري بگشاید. بنابراین، نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست اندرکاران مفید باشد.

واژگان کلیدی :
اعتماد، تعامل اجتماعي، تعهد به نوآوری، سرمايه اجتماعی، عملکرد نوآوری، هنجارهای مشترک