بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران با تاکید بر نوع حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران با تاکید بر نوع حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 3، شماره 31، آذر 99، صفحه 83 - 69
نویسندگان : رسول عبدی و رقیه اسعدی باشبلاغ *

چکیده :
هدف اساسی این تحقیق بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران با تاکید بر نوع حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .در این پژوهش متغیر رقابت در بازار محصول به عنوان متغیر مستقل و چسبندگی انتظارات مدیران به عنوان متغیر وابسته می باشد. جهت نیل به هدف این پژوهش 2 فرضیه تدوین گردیده است . نمونه آماری این پژوهش شامل84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد ،که اطلاعات این شرکتها برای یک دوره 6 ساله از سال 1392 الی 1397 مورد بررسی قرار گرفته اند و داده های جمع آوری شده از صورت های مالی وتوسط نرم افزار SPSS با آزمون رگسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درنهایت نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که مولفه های رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین نوع حسابرس بر رابطه رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران تاثیر مستقیمی دارد.

واژگان کلیدی :
نوع حسابرس، رقابت در بازار محصول، چسبندگی انتظارات مدیران، شرکت های بورسی