دوره 4، شماره 40، شهریور 1400، صفحات 173 - 156
نویسندگان : مصطفی رحیمی * و علی حاجی ملاربیع

چکیده :
باتوجه به این که هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقلاب اسلامی با غرب می¬باشد، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. روش این پژوهش کیفی و از نظریه زمینه‌ای اشتراس و کوربین (1998) استفاده شد. برای این منظور باگردآوری و تحلیل داده های کیفی به تعیین جنبه های اصلی پدیده مورد بررسی پرداخته شد و این جنبه ها به عنوان ابعاد مورد نظر برای تدوین نظریه منظور شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه صاحب‌نظران، اساتید و خبرگان حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی می‌باشد و روش نمونه گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی بود. نمونه‌گیری از صاحب‌نظران در این پژوهش تا مصاحبه 15 ادامه پیدا کرد. براساس یافته های تحقیق \"مقابله با تهاجم فرهنگی\" به عنوان مقوله محوري بر مبناي شرایط علي \" تفکر توحیدی، اسلامی کردن جامعه، تاکید بر رهبری و فطرت خدایی\" و از طریق راهبردهای نفی مظاهر فرهنگی غرب، ظلم ستیزی، عدالت خواهی، گفتمان مقاومت و برنامه ريزي براي توسعه رسانه هاي انقلاب و ابتنای سياست بر دين و تعيّن معرفت ديني، مردم سالاري دینی، بیداری اسلامی و مقابله با تفکر اومانیستی (به عنوان زمينه ی الگو) محقق می‌شود و منجر به تحقق پیامدهای قدرت گيري جبهه مقاومت در منطقه و ناكامي نقشه هاي غرب، دسـت يـابي بـه حكومـت مردم سـالار اسـلامي، اقامــه ارزش هــاي دينــي، احيــاي هويــت و تمــدن اســلامي و برپــايي عــدالت اجتمــاعي مي گردد. نوع روابط ميان مفاهیم و مقوله های الگوي ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقلاب اسلامی با غرب نيز با توجه به كدگذاري انتخابي صورت گرفته در قالب الگوی داده بنیاد ارائه گرديد.

کلمات کلیدی :
تقابل فرهنگی، انقلاب اسلامی، غرب