تاثیر ارتباط معلم با دانش آموزان در کمرویی دانش آموزان ابتدایی
تاثیر ارتباط معلم با دانش آموزان در کمرویی دانش آموزان ابتدایی
دوره 3، شماره 29، مهر 99، صفحه 127 - 118
نویسندگان : صابر شفیعی * و حسین خیرایی و فریبا بشیری

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به نظرات دانشمندان این عرصه گردآوری شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر ارتباط معلم با دانش آموزان در کمرویی دانش آموزان ابتدایی است . بنابراین ارزیابی مثبت معلم از سوی دانش آموز، وی را به اشتیاق بیشتر جهت حضور در مدرسه و برقراری ارتباط با معلم رهنمون می سازد. اما در صورتی که دانش آموز معلم خود را مثبت ارزیابی نکند، از برقراری ارتباط با معلم خود کناره گیری می کند که در نهایت موجب کمرویی وی می شود.

واژگان کلیدی :
ارتباط معلم و دانش آموز- کمرویی