دوره 5، شماره 55، آذر 1401، صفحات 80 - 92
نویسندگان : زیبا کریمی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخله‌ی روانشناسی مثبت مبتنی بر مدرسه در زورگویی دانش‌آموزان دختر دهم هنرستانی بود. روش پژوهش حاضر بصورت، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دهم هنرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1402 بود. روش نمونه‌گیری در این تحقيق، به صورت در دسترس بود. در پژوهش حاضر، ابتدا پرسشنامه قلدری ایلی‌نویز (2001) پیش آزمون برای هر دو گروه تحت شرایط، یکسان اجرا شد. سپس مداخله مثبت مبتنی بر مدرسه به آزمودنی‌های گروه آزمایش طی 8 جلسه گروهی 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای دو جلسه به مدت یک ماه) آموزش داده شد؛ ولی گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. پس از اتمام آموزش، مجددا از هر دو گروه پس آزمون گرفته ‌شد. براساس نتایج کواریانس تک متغیره (آنکوا)، مداخله‌ی روانشناسی مثبت مبتنی بر مدرسه در زورگویی دانش‌آموزان تاثیر مثبت و معناداری داشت به بیان دیگر می‌توان برای کاستن از زورگویی دانش‌آموزان از مداخله‌ی روانشناسی مثبت در مدارس بهره برد.

کلمات کلیدی :
مداخله‌ی روانشناسی مثبت مبتنی بر مدرسه، زورگویی، دانش‌آموزان دختر، پایه دهم هنرستان


مشاهده مقاله
62
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۹ آذر ۱۴۰۱