بررسی ابعاد هدف ها و وظایف مدیریت آموزشی با تکیه بر اصول و روش های مدیریت آموزشی
بررسی ابعاد هدف ها و وظایف مدیریت آموزشی با تکیه بر اصول و روش های مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 34، اسفند 99، صفحه 129 - 119
نویسندگان : مریم جوانبخت *

چکیده :
جامعه امروزی جامعه سازمانی است، امروزه بخش عمده ای از زندگی ما در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود. مدیریت و رهبري از ارکان هر سازمان و جامعه اي است. مدیریت آموزشی، در بین سایر انواع مدیریت ها از جایگاه ویژه اي برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق، جایگاه مهمی در بهسازي و توسعه ي جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه داراي دانش و مهارت هاي کافی باشند، بدون تردید، نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارائی و اعتبار بالائی برخوردار خواهد بود. بنابراین در این مقاله که به صورت مطالعات کتابخانه اي و با هدف ابعاد هدفها و وظایف مدیریت آموزشی با تکیه بر اصول و روش های مدیریت آموزشی بررسی تالیف شده است، با مدیریت آموزشی، اهداف، وظایف اساسی و ویژگی هاي آن آشنا می شویم. درنیجه پژوهش پیش رو، مهارت هاي مدریتی اولین عامل در افزایش و یا کاهش بهره وري میباشد. مهارت هاي مهمی از جمله تعیین هدف، برنامه ریزي، مدریت رفتارسازمانی، مدیریت استرس، تعارض و مهارت تصمیم گیري، همدلی و مسولیت پذیري از جمله مهارت هاي مورد نیاز یک مدیر براي اداره یک کسب و کار می باشد. سعی بر آن داریم تا گامی در جهت شناخت مدیریت آموزشی صحیح و ترویج آن برداریم.

واژگان کلیدی :
مدیریت، آموزش، جامعه، سازمان، اصول، رهبری، سازماندهی