ارتباط سبک مدیریتی کلاس درس با تعلل ورزی دانش آموزان ابتدایی
ارتباط سبک مدیریتی کلاس درس با تعلل ورزی دانش آموزان ابتدایی
دوره 3، شماره 29، مهر 99، صفحه 33 - 22
نویسندگان : صابر شفیعی * و سعید نوروزی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای است که در زمره تحقیقات توصیفی گنجانده می شود. این مقاله با جمع آوری نظرات دانشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله ارتباط سبک مدیریتی کلاس درس با تعلل ورزی دانش آموزان ابتدایی است. نتیجه این مقاله حاکی از آن است که افزایش سطح مدیریت کلاس درس با تعلل ورزی دانش آموزان رابطه منفی دارد، به عبارتی اگر معلمان در شیوه های مدیریت کلاس درس جدیت به خرج داده و امورات رهبری و مدیریت در کلاس درس را از جنبه های مختلف در دست گیرند، میزان تعلل ورزی در دانش آموزان کاهش یابد.

واژگان کلیدی :
سبک مدیریتی، تعلل ورزی، دانش آموزان