دوره 5، شماره 52، شهریور 1401، صفحات 26 - 39
نویسندگان : امیرحسین مهدی مقدم * و سحر نورآبادی و لیلا مختاری

چکیده :
این مقاله با هدف بررسی قصه گویی، شیوه های آن و اثرات آن روی کودکان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی _مروری است. جامعه آماری شامل،کتاب ها ، مقالات، طرح های پژوهشی و اسناد مکتوب اینترنتی می باشد که در با رابطه موضوع مورد نظر وجود داشته اند. نمونه شامل اسناد و مدارک، کتاب ها، مقالات و پژوهش هایی در دسترس بوده که از آنها استفاده شده است. قصه رابطه عاطفی میان مادر و کودک را مستحکم میکند و باعث رشد شخصیتی می شود. قصه خوب باید پندهای را در دل خود نهفته دارد تا افراد را به تفکر وادارد.قصه دریچه ای است که افراد را به دنیای جدید میبرد. از جمله آنها کودکان هستند.کودکان در دنیای قصه ها بازی می کنند.قصه ها به آنها ارزش‌های اخلاقی زیادی یاد می دهند.البته کسب این ارزش ها منوط به ارائه یک قصه خوب و اصولی است.بنابراین برای اینکه قصه تاثیرات خوبی بر متربیان بگذارد باید اصول آن رعایت شود.لذا مربیان باید مهارت های قصه‌گویی را مثل انتخاب قصه متناسب با سن متربیان را کسب کنند.راوی قصه باید این هنر را داشته باشد که فاکتورهای لازم درفرایند قصه را رعایت کند تا ویژگی های یک قصه گوی خوب را کسب کند. در مقالات گذشته به همه جنبه های قصه نپرداخته شده اما در این مقاله با دسته بندیِ اطلاعات منابع مختلف ، هر جز را بررسی کرده ایم. نتایج تحقیق نشان داد که قصه گویی عنصری مهم در شکل گیری شخصیت کودکان در سنین اولیه زندگی می باشد.

کلمات کلیدی :
قصه گویی، آثار و اصول قصه گویی، انواع قصه گویی، گام های کسب مهارت در قصه گویی، کودک


مشاهده مقاله
34
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ شهریور ۱۴۰۱