تحلیل محتوای کتب تاریخ ابتدایی بر اساس تکنیک های ویلیام رومی، مک لافلین و مفهوم صلح
تحلیل محتوای کتب تاریخ ابتدایی بر اساس تکنیک های ویلیام رومی، مک لافلین و مفهوم صلح
دوره 1، شماره 5، مهر 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : پرنیان کردعلیوند و زهرا ملک فر * و فاطمه مختاری کیا و سعید رومانی

چکیده :
هدف از این پژوهش تحلیل محتوای بخش تاریخ کتب درسی تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس تکنیک های ویلیام رومی و مک لافین و بررسی مفهوم صلح در این کتب بود. جامعه ی آماری پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات، کتاب های تعلیمات اجتماعی سه پایه ی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی و همچنین روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا بود. یافته های پژوهش نمایان ساخت که ضریب درگیری متن هر سه کتاب بر اساس روش ویلیام رومی کمتر از 4/0 بود که نشان دهنده ی غیرفعال بودن متن این کتب است و ضریب درگیری تصاویر در کتب چهارم و پنجم کمتر از4/0 بود که نشان از غیرفعال بودن تصاویر این کتب و در کتاب ششم بین 4/0 و 5/1 بود که نشان از فعال بودن تصاویر این کتاب بود. همچنین با توجه به روش مک لافین در مورد کتاب پایه ی چهارم توانایی خواندن دانش آموزان از نظر سن دانش آموزان 11، در پایه ی پنجم 10 و در پایه ی ششم 9 به دست آمد که هیچ یک با سن اصلی دانش آموزان مطابقت نداشت. در رابطه با مفهوم صلح که شامل مصادیق مسئولیت پذیری، حل تضادها و برخوردها، همکاری و تشریک مساعی، گفت و گو و مفاهمه، علاقه مندی به محیط زیست، برابری و عدالت، آگاهی و هوشیاری جهانی است خی دو محاسبه شده در پایه ی چهارم 25/36 در پایه ی پنجم37 و در پایه ی ششم 25/77 می باشد و در هر سه مورد بزرگتر از خی دو جدول با آلفای 05/0 که برابر با 447/2 بوده که نشان داد این مفهوم و مصادیقش در بخش تاریخ کتب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم به میزان کمی بکار برده شده است.

واژگان کلیدی :
تحلیل محتوا، مطالعات اجتماعی، تکنیک ویلیام رومی، تکنیک مک لافین، مفهوم صلح