بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان
بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان
دوره 4، شماره 39، مرداد 1400، صفحه 175 - 164
نویسندگان : معصومه نظری پیر دوستی * و سید محمد قلمکاریان

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان می باشد پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان می باشند از آنجایی که حجم جامعه مورد پژوهش 650 نفر می‌باشد با استفاده از جدول مورگان تعداد 100 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونه‌گیری تصادفی ـ طبقه‌ای می‌باشد. با توجه به اینکه جنسیت جامعه آماری مورد بررسی یکسان نیست. یافته های پژوهش نشان ميدهد، ضريب همبستگي پيرسون محاسبه‌شده (961/0) در سطح خطاي 01/0=α معنيدار است (01/0>sig)، لذا فرض Ho رد و فرض H1 مورد تائيد قرار ميگيرد؛ بنابراين چنين استنباط ميشود که با اطمينان بالاي 95 درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان رابطه مثبتی وجود دارد؛ يعني با افزايش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه ، نمرات تانحرافات اجتماعی آنان در مشاوره گروهی مدرسه کاهش مييابد. بر اين اساس فرضيه فوق مورد تائيد قرار مي گيرد.

واژگان کلیدی :
ویژگی های شخصیتی، انحرافات اجتماعی، مشاوره گروهی