بررسی مقایسه ای سواد خواندن با استفاده از روش های تدریس مشارکتی همیاری و سنتی
بررسی مقایسه ای سواد خواندن با استفاده از روش های تدریس مشارکتی همیاری و سنتی
دوره 1، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 66 - 82
نویسندگان : مهدی حسنی *

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه ای سواد خواندن با استفاده از روش های تدریس مشارکتی همیاری و سنتی معلمان و دانش آموزان بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی دانش آموزان و معلمان یکی از مدارس توابع شهرستان کازرون می‌باشد که شامل 66 نفر پسر بودند. چون اين پژوهش در كلاس هاي طبيعي صورت گرفته است و امكان انتخاب آزمودني ها و انتساب آنها در گروه هاي آزمايش و كنترل وجود نداشت، لذا از بين كلاس هاي مدارس ابتدایی شهرستان کازرون دوکلاس چهارم بصورت تصادفي انتخاب و يك كلاس به عنوان گروه آزمايشي در معرض متغير مستقل قرار گرفت، يعني روش آموزش خواندن مشاركتي همیاری در آن اجرا گرديد و كلاس ديگر به عنوان گروه كنترل تعيين گرديد و به صورت روش آموزشي سنتي، تدريس شد. تعداد دانش آموزان و معلمان گروه آزمايش، 33 نفر بود و تعداد دانش آموزان و معلمان گروه كنترل نیز 33 نفر بودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روش يادگيري مشاركتي همیاری در مقايسه با روش يادگيري انفرادي و سنتی سبب پيشرفت تحصيلي و يادگيري بهتري در فراگیران مي‌شود.

واژگان کلیدی :
دانش آموزان و معلمان، سواد خواندن، روش های تدریس مشارکتی، روش تدریس سنتی