تاثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر تحریم اقتصادی
تاثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر تحریم اقتصادی
دوره 4، شماره 39، مرداد 1400، صفحه 119 - 105
نویسندگان : سمیه کلهر * و محمدرضا ریس زاده و حسین علیپور

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر تحریم اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با پژوهش کرد. روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا، همبستگي و از نظر هدف از نوع پژوهش‌های بنیادي تجربي می باشد. همچنین این پژوهش از جهت طبقه‌بندی تحقیق‌ها بر مبناي ماهیت از نوع تحقیق‌هاي كاربردي است. از بین شرکت های جامعه آماری 110 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 8 ساله از 1391 تا 1398، جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تحریم اقتصادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
نقدشوندگی سهام، سرمایه گذاری آتی، تحریم اقتصادی