دوره 3، شماره 26، تیر 99، صفحات 151 - 167
نویسندگان : نسا محمدی * و سارا محمدی

چکیده :
فروشگاه های پاپ آپ، پدیده جدیدی نیستند، با این حال، نقش آنها در راهبردهای تعیین مکان خرده فروشی مد بین المللی و داخلی هنوز به طور اصولی و هدفمند، تحلیل و بررسی نشده است اگرچه عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که فروشگاه پاپ آپ نقش مهمی در راهبردهای برنامه ریزی شده و نوظهور خرده فروشی بین المللی ایفا می کند. دیدگاه مشترک پژوهش های دانشگاهی و تحقیقات تجاری این است که فروشگاه پاپ آپ می تواند بخشی از راهبرد بازاریابی خرده فروشی کانال همه کاره باشد که در آن، ارتباط برند و خلق تجربه بهتر، موضوعات اصلی هستند. با این حال، فروشگاه پاپ آپ به عنوان یکی از اجزای مهم راهبرد خرده فروشی با قابلیت تعمیم بخشی به حوزه های نوظهور تجاری، بیشتر به عنوان یک فرصت خوب و یک روش کم هزینه برای عرضه محصول به بازار، در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی داشتن به فضای خرده فروشی موقتی در شرایط اقتصادی متزلزل و نامطمئن، می تواند نقش مهمی نه تنها در مراحل تست، آزمون و تحقیق برای ارزیابی و انتخاب بازار ایفا کند بلکه نقش مهمی در آگاه سازی و انتخاب راهبردهای جایگاه یابی برند در آینده برای بازارهای مصرفی ویژه ای ایفا می کند که در آنها انتخاب مکان بسیار مهم و حیاتی است.

کلمات کلیدی :
خرده فروشی پاپ آپ، فروشگاه‌های برند پاپ‌آپ، محیط خرده‌فروشی موقتی، نوآوری