عقاید تفرقه انگیز وهابیت و رویکرد علمای اسلامی در مواجهه با این فرقه
عقاید تفرقه انگیز وهابیت و رویکرد علمای اسلامی در مواجهه با این فرقه
دوره 4، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 148 - 138
نویسندگان : محمد زارعی * و قاسم شفیعی

چکیده :
دین اسلام به عنوان کاملترین وعقلی ترین مکتب، با رویکردهای معرفتی باعث شد مردم طوعاوکرها به آن گرایش پیدا کنند و از دریای معارف قرآنی آن سیراب گردند و از همان ابتدای پیشرفت وترویج اسلام همواره دشمنان ومعاندانی هر چند بعضی در لباس دوست وخودی مانع تبلیغ صحیح این دین پرشکوه گشته اند.هم اکنون نیز مسلک جعلی وهابیت، این دشمن خانگی همچون موریانه ای به دنبال تخریب دین برآمده ؛مسلکی که نه با معارف قرآن ونه با سخنان پیامبر وحی (صلی الله علیه وآله) ونه با عقل ونه با فطرت سازگاری دارد. چنانچه به افکار خشن وجامدانه ابن تیمیه وبنیانگذاران ومروجین این مسلک انحرافی بنگریم خواهیم دید که از ظاهر دین و با شعارهای فریبنده قصد تخریب دین را نموده اند. تفکری که همه مسلمانان جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود را مسلمان می داند . این افراد اندک در جامعه مسلمانان باکج اندیشی و نابخردی ،مسلمانان جهان وحتی پیروان دیگر ادیان را دچار مشکل کرده وچهره ای خشن و کریه ازدین رحمت و مهربانی ارائه نموده اند. لذا بر همه متفکران واندیشمندان مسلمان ،مخصوصا علماء لازم است که اولا این جریان فکری منحرف را به مسلمانان جهان معرفی نموده ومحور وحدت اسلامی که همان اسلام ناب است را تبیین نمایند ثانیا با تمام قوا در مقابل بدعتها وگمراهی های وهابیت قیام کرده و از اسلام ناب محمدی دفاع نمایند که: اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه والا فعلیه لعنه الله. ما در این مقاله برآنیم ضمن اشاره به مسلک جعلی وهابیت، به نظرات علماءوبزرگان جهان اسلام راجع به این فرقه انحرافی و عقاید مخالف با دین و عقل آنها بپردازیم.

واژگان کلیدی :
وهابیت، علماء، ابن تیمیه، محمد ابن عبد الوهاب