بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان کمیته امام خمینی(ره) ایلام)
بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان کمیته امام خمینی(ره) ایلام)
دوره 4، شماره 39، مرداد 1400، صفحه 78 - 61
نویسندگان : فرزانه بیگ زاده عباسی و زهرا فاضلی * و قنبر موسی‌نژاد و جواد اکبری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر مدیریت دانش است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان کمیته امام خمینی(ره) ایلام می‌باشند که تعداد آن‌ها 414 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 200 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد که روایی آن با استفاده از نظر اساتید و خبرگان تایید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 891/0 که بالاتر از 7/0 بود حاکی از تایید آن است. آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS3 انجام شد که نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی عامل مدیریت دانش به‌عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین این دو متغیر تاثیری ندارد.

واژگان کلیدی :
توانمندسازی، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش، کمیته امداد امام خمینی(ره).