رابطه سبک های هویت با سبک زندگی در دانشجویان
رابطه سبک های هویت با سبک زندگی در دانشجویان
دوره 3، شماره 30، آبان 99، صفحه 35 - 24
نویسندگان : ارسلان برکت و معصومه ژیان باقری *

چکیده :
هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه سبک های هویت با سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود. روش پژوهش حاضر بدلیل بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشکده ی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سال 97-1396 واحد کرج به تعداد 3920 بودند. به همین منظور 100 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و دو پرسشنامه سبک هویت برزونسکی(ISI) ،(1992) و سبک زندگی لعلی(ISQ) ،(1391) در بین آنها توزیع گردید، با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون نتایج نشان داد بین مولفه های سبک های هویت با سبک زندگی در سطح معناداری 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
سبک هویت، سبک زندگی، دانشجویان