بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری در ایران
بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری در ایران
دوره 2، شماره 20، دی 98، صفحه 122-107
نویسندگان : شهرام حافظی * و غلامعلی تاج بخش

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های۱۳۹۶-۱۳۸۵ می باشد. جهت تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق، اطلاعات لازم براي آزمون-های فرض ها با استفاده از نرم افزار تدبير، صحرا، كتابخانه بورس همچنين اطلاعات موجود و ساير بانکهای اطلاعاتي جمع آوری گرديده و در نهایت 12 بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اكسل Excel پردازش شده، سپس محاسبات و تشريح روشهای آماري با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی پانل و نرم افزار Eviews انجام گردید. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه تاثیری معنی دار و مثبت بر سودآوری بانکهای تجاری دارد. همچنین، یافته های به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای کیفیت دارایی بانک، نسبت نقدینگی و تنوع درآمدی بانک تاثیر معناداری بر سودآوری بانک های تجاری دارند و متغیر کارایی هزینه عملیاتی بانک بر سودآوری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده تمرکز بازار تاثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.

واژگان کلیدی :
عوامل بخش بانکی، ساختار بازار، سودآوری، بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران