بررسی جرم اختلاس در بانک های خصوصی و دولتی
بررسی جرم اختلاس در بانک های خصوصی و دولتی
دوره 3، شماره 25، خرداد 99، صفحه 69-59
نویسندگان : شیما معصومی گودرزی *

چکیده :
اختلاس در بانک های خصوصی و دولتی یکی از مصادیق بارز فساد مالی است که با توجه به گستردگی روز افزون آن، به عنوان یک معضل در سیستم بانکی و نظام اداری تبدیل شده است. این تحقیق ضمن تببین مفهوم اختلاس، بانک، مستخدمین دولت و بررسی جرم مذکور در قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون مریدا (31 اکتبر2003) در راستای پاسخگویی به این سوال است که آیا کارمندان بانک های خصوصی هم می توانند مرتکب جرم اختلاس شوند یا سواستفاده ی مالی آنان از مصادیق جرم خیانت در امانت محسوب می شود با وجود رویه های متفاوت در راستای این سوال محقق مطالب را بررسی و به این نتیجه رسید که کارمندان بانک های خصوصی کارمند خدمات عمومی محسوب می شوند و بانکهای خصوصی موسسات انتفاعی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی (دولت) اداره می شوند فلذا جرم آنان مشمول جرم اختلاس است.

واژگان کلیدی :
اختلاس، خیانت در امانت، بانک های خصوصی و دولتی، مستخدمین دولت، موسسات انتفاعی