بررسی نقش و جایگاه خلاقیت و نوآوری رزمی و دفاعی
بررسی نقش و جایگاه خلاقیت و نوآوری رزمی و دفاعی
دوره 5، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 78 - 71
نویسندگان : سجاد فرهنگ *

چکیده :
برابر با رهنمودهاي مقام معظم فرماندهی کل قوا مبنی بر اتکا به قدرت درونی، نظام جمهوری اسلامی باید با توجه به ظرفیت های درونی خودش را تقویت کرده و از لحاظ علمی نگاه کرده و از آنجایی که سیر تحولات فضاي رزم همواره با آخرین دستاوردهاي علمی و فناوري بشر همگام بوده است، براي تأمین امنیت ملی نظام، دکترین بازدارندگی همه جانبه دفاعی مدنظر نظام اسلامی است و در این راستا الگوي بازدارندگی همه جانبه دفاعی طراحی و مطرح شده است. خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی سازمـان بوده و آگاهی از فنون و تکنیک‌های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران و سایر کارکنان سازمان است. تقویت بنیه دفاعی کشور و رساندن آن به شرایط ایده آل و با ثبات و تلاش برای ارتقاء اقتدار نظامی و دفاعی کشور امری است که مورد توجه جدی قرار دارد و در این زمینه تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. هر یک از فرماندهان که در پیشبرد مأموریت ها و وظایف خود توفیق دارند، لازمه آن آگاهی به همه مجموعه ها و جزئیات زیردست های خود می باشد. این پژوهش از نوع اکتشافی بوده و بر مبنای دستاورد تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه بوده و از روشهای کتابخانه ای و میدانی داده های مورد نیاز گردآوری شده است.

واژگان کلیدی :
خلاقیت، نوآوری، آمادگی رزمی