اثر بیکاری بر میزان شیوع جرایم
اثر بیکاری بر میزان شیوع جرایم
دوره 1، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : زهراالسادات حسینی نژاد * و علی آزادی نژاد و مهدی اکابری تفتی

چکیده :
از آنجا که با افزایش جرایم در یک کشور، هزینه‌های زیادی به حاکمیت و شهروندان تحمیل می‌گردد می‌بایست با استفاده از سیاست‌های مختلف میزان وقوع جرایم در کشور را کاهش داد و لازمه این مهم یافتن الگویی برای کاهش میزان وقوع این معضل اجتماعی است. بر این اساس این تحقیق به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر جرایم در کشورها بوده تا باشناخت دقیق آن، راهکارهای مناسب جهت کاهش این معضل اجتماعی ارائه گردد. به این منظور از اطلاعات تعداد افراد زندانی در هر صد هزار نفر جمعیت به عنوان متغیر وابسته در دوره زمانی 2006-2017 استفاده شده و اثرگذاری متغیرهای هزینه نظامی، درآمد متوسط، بیکاری، تورم روی آن به وسیله‌ی الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق از آنجا که متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و معنی‌دار بر تعداد زندانیان در هر صد هزار نفر جمعیت می‌باشد می‌توان بیان نمود که در صورتی که از سیاستهای اشتغال‌زایی بهره گرفته شود می‌توان وقوع جرایم در کشورها را کنترل نمود. این در حالی است که متغیر نرخ تورم بر روی وقوع جرایم دارای اثرگذاری معنی دار نمی باشد. علاوه بر موارد فوق با افزایش هزینه نظامی نمی‌توان وقوق جرایم را کاهش داد زیرا ارتباط بین هزینه نظامی و وقوع جرایم مثبت و معنی دار می‌باشد. بنابراین به سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی توصیه می‌گردد که به منظور کنترل امنیت می‌بایست سطح بیکاری در کشور را کاهش دهند و متغیر بیکاری در کاهش معضل جرایم نسبت به متغیر تورم دارای اثرگذاری بیشتری می‌باشد.

واژگان کلیدی :
بیکاری، جرم، تورم، داده های تابلویی