استفاده از تئوري بازي در تحليل زنجيره ارزش (موردمطالعه:صنعت حمل و نقل دريايي)
استفاده از تئوري بازي در تحليل زنجيره ارزش (موردمطالعه:صنعت حمل و نقل دريايي)
دوره 1، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : پوریا فرح گل * و عبداله خرم بخت و پویا علوی

چکیده :
صنعت حمل و نقل دریایی در ایران دارای پیچیدگی ها و نواقصی است که نشان می دهد علاوه بر مطالعات فراوان هنوز تکمیل نشده است. این مطالعه با هدف تعیین بهینگی/ تعامل زنجیره ارزش به کمک تئوری بازی در این صنعت مصمم است روابط همکارانه و غیرهمکارانه اعضای یک زنجیره را براساس مولفه های قیمت، منفعت (سود) و هزینه نمایان کند. با استفاده از اطلاعات تجربی 5 تن از خبرگان امور دریایی و بهره گیری از روابط ریاضی به تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش پرداخته شد. مقایسه نتایج نشان داد که همکاری اعضا یک زنجیره ارزش برای بدست آوردن سود و پیروی از دیگر اعضا (بازی استکلبرگ) بسیار مناسب تر از وضعیت غیرهمکارانه ومستقل است. از طرفی استراتژی های قیمت گذاری همکارانه برای اعضا در زنجیره ارزش بهتر است. از این رو پیشنهاد می گردد عناصر یک صنعت در راستای پیروی از تفکر سیستمی، در تمام فعالیت های خود تعامل و هم افزایی داشته باشند.

واژگان کلیدی :
زنجیره ارزش، تئوری بازی، بازی استکلبرگ، حل و نقل دریایی