بررسی تاثیر آموزش اوریگامی بر عزت نفس دانش آموزان
بررسی تاثیر آموزش اوریگامی بر عزت نفس دانش آموزان
دوره 3، شماره 31، آذر 99، صفحه 130 - 120
نویسندگان : روح اله رحمتی * و دنیا محمودنژاد و رضا اسدی و صابر شفیعی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – توصیفی هست که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریردر آمده است . هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر آموزش اوریگامی بر عزت نفس دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که که آموزش اوریگامی بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. عزت نفس شالوده و پایه شادمانی و موفقیت است همه ابعاد زندگی مانند سلامت جسمانی، ثبات عاطفی ، پیشرفت تحصیلی ، کیفیت روابط خویشاوندی ، بر آوردن هدفها، معلومات و فضائل شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد .عزت نفس قدرتمند ترین ارزشهای انسانی و مخرج مشترک برای هر چیز در زندگی است و بدون آن هیچ چیز دیگر اهمیت ندارد. عزت نفس محوری است که کل زندگی روی آن خواهد چرخید .کل زندگی انسان تحت تاثیر میزان عزت نفس اوست.

واژگان کلیدی :
آموزش اوریگامی، عزت نفس، دانش آموزان