دوره 4، شماره 40، شهریور 1400، صفحات 123 - 114
نویسندگان : صابره بذرافشان * و اسماعیل زارعی زوارکی و پرویز شریفی درآمدی و علی دلاور

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود شایستگی‌های دانشجو‌معلمان آموزش‌ویژه انجام شد. برای انجام این پژوهش در ابتدا از طریق پرسشنامه محقق ساخته به بررسی وضعیت موجود شایستگی‌های دانشجومعلمان آموزش‌ویژه از نظر دانشجویان و اساتید آنها پرداخته شد. سپس این نظر سنجی بر روی نمونه 21 نفری از اساتید رشته آموزش کودکان استثنایی شاغل در پردیس‌‌های دانشگاه فرهنگیان استان تهران و همچنین نمونه ی 30 نفری از دانشجو‌معلمان آموزش‌ویژه در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان تهران، صورت گرفت که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید و مقدار پایایی آن با روش آلفای کرنباخ 6/92 درصد محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در این بخش از پژوهش، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد.

کلمات کلیدی :
رویکردشایستگی، دانشجو‌معلمان آموزش‌ویژه، شایستگی‌های فردی، شایستگی‌های اخلاقی، شایستگی‌های حرفه‌ای، شایستگی‌های ارتباطی واجتماعی، شایستگی‌های روش شناسی