دوره 5، شماره 52، شهریور 1401، صفحات 126 - 132
نویسندگان : محمدعلی حکیمی رکن‌آبادی *

چکیده :
حرفه‌ حسابداری یکی از منظم ترین رشته‌ها بوده و وظیفه دارد گزارش‌های‌ مالی را به صورتی دقیق به ذینفعان ارایه نماید. بنابراین حسابدارانی که مسئولیت تهیه این گزارش‌ها را برعهده دارند، باید بالاترین استانداردها، مسئولیت اخلاقی را رعایت کنند. با این حال، رفتاراخلاقی در میان متخصصان حسابداری همیشه تضمین نمی‌شود و گاهاً شاهد برخی بی‌اخلاقی‌ها و اثرات مخرب آن بر حرفه حسابداری بوده و هستیم. رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و رﻓﺎه اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎیه‌گذاران اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن بررسی نقش نهادهای حسابداری حرفه‌ای در ترویج و ارتقای اخلاق در این حرفه، به مصداق‌هایی از اصول کلی اخلاق حرفه‌ای مانند صداقت، درست‌کاری و غیره اشاره شود. آیین رفتار حرفه‌ای حسابداری که مجموعه‌ای خاص از قوانینی است که توسط نهادهای حاکمیتی حسابداران رسمی تعیین می‌شود نیز تشریح خواهد شد و نتایج بکارگیری اصول اخلاقی در انجام کارهای حرفه‌ای نیز بیان می‌شود.

کلمات کلیدی :
اخلاق حرفه‌ای، حسابداری، آئین رفتار حرفه‌ای


مشاهده مقاله
20
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ شهریور ۱۴۰۱