دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 59 - 68
نویسندگان : طوبی سالار *

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف بررسی محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری پایه سوم ابتدایی بر اساس رعایت مشخصات ظاهری کتاب (جلد، تصاویر، خط) انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی بود. معیارهای مطلوب تنظیم کتاب درسی به لحاظ مشخصات ظاهری کتاب (جلد، تصاویر، خط) در کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری پایه سوم ابتدایی باید رعایت شود. در تحلیلی که از کتاب درسی به عمل آمد، در بعضی از دروس معیارها با شاخص مطابقت دارد. ولی در بعضی از درسها تصاویر با متن درس همخوانی ندارد و نیاز است برای رسیدن به معیارهای مطلوب کتاب درسی، کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری مورد بازبینی گرفته شده باشد.

کلمات کلیدی :
تحلیل محتوا، فارسی خوانداری و نوشتاری، معیارهای مطلوب کتاب درسی


مشاهده مقاله
36
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱